doc. MUDr. Přibáň Vladimír, PhD.

*1960Vzdělání:

Pregraduální:

1. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha 1979- 1985

Postgraduální:

Atestace z chirurgie I. st. 1988
Specializační atestace z neurochirurgie 1996
Ukončeno postgraduální studium (PhD) 2007
Habilitace 2014

Pracovní zařazení

 • Chirurgické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, 1985 - 1990
 • Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, 1990 - 2012
  • sekundární lékař, 1990 - 1994
  • zástupce primáře, 1994 - 2012
 • Neurochirurgické oddělení, FN Plzeň, 2012 - dosud
  • primář NCHO FN Plzeň, 1. 3. 2012-28. 2. 2015
  • přednosta Neurochirurgické kliniky FN Plzeň, 1. 5. 2015- dosud

Subspecializace

 • Cerebrovaskulární chirurgie, neuroonkologická chirurgie

Člen odborných společností

Česká neurochirurgická společnost Člen výboru - pokladník. Období 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-dosud
Česká spondylochirurgická společnost  
AANS (American Association of Neurological Societies) International individual membership
WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies)  
CENS (Central European Neurosurgical Society)  
EANS (European Association of Neurosurgical Societies) Individual membership

Stáže a kurzy

EANS Training Course 1995- 1998
AO Basic Spine Course- Davos, Švýcarsko 1998
AO Advanced Spine Course- Davos, Švýcarsko 2000
European Microvascular Workshop- Copenhagen, Dánsko 1999
Annual Workshop on Cerebral Revascularization, St.Louis, USA 2001
Laboratory and Clinical Course ELANA, Utrecht, Nizozemí 2003
Course in Microneurosurgery (Yasargil, Hernesniemi), Helsinki, Finsko 2002
Course in Neuroendoscopy- Mainz/ Tuttlingen, Německo 2004
Cadaver Course, Rotterdam, Nizozemí 2011

Stáže

 
 • Dept.of Neurosurgery, Linz, Austria; 1995
 • Dept.of Neurosurgery, Oklahoma City, USA; 2000, 2003
 • Dept.of Neurosurgery, Helsinki, Finland; 2003, 2004
 • Dept.of Neurosurgery, Little Rock, Arkansas, USA; 2005
 • Dept.of Neurosurgery, Istanbul, Turkey; 2006
 • Dept. of Neurosurgery, Utrecht, PhD Thesis T. van Doormal. Netherlands 2010
 • Dept. of Neurosurgery, UIC, Chicago, USA, 2010

 

Věda a výzkum

 • GALA study (general v.local anaesthesia in carotid endarterectomy). Ukončena v roce 2008. Site principal investigator
 • Conscious-2 Study: 2007-2009. Site principal investigator
 • Conscious-3 Study: 2009-2010. Site prinicipal investigator
 • ACST-2. Site principal investigator
 • Grant výuky EU Přírodovědecká fakulta Jihočeské University:"Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie", reg.č CZ.1.07/2.2.01/15.0361, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
 • Grant - 96 32 017 Institucionální prostředky FN: Kontinuální monitoring glukózy v mozku po traumatickém zranění mozku u lidí (člen řešitelskéh týmu)
 • Grant - 96 32 122 Institucionální prostředky FN: Multioborová péče o nemocné s gliovými nádory mozku v kontextu personalizované medicíny (člen řešitelského týmu)

Výuková aktivita

 • Neurochirurgická klinika LF MU, Brno, odborný asistent, 2003-2013
 • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Č.Budějovice 2x semestr aplikované anatomie
 • LF UK v Plzni, výuka mediků 6. ročník, detašované pracoviště Č.Budějovice od 1996 - 2012
 • CENS microvascular workshop- 8 kurzů- 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010): "prezident" kurzu (120 participantů z 12 zemí)
 • Cadaver course ECPA Brno 2010, 2014. Základní operační přístupy mozku. Přednášející
 • Postgraduální kurz v neurochirurgii Hradec Králové 2000 - 2014 (pravidelně každý rok)
 • LF UK v Plzni - výuka neurochirurgie, 2012 - dosud
 • Členství oborové rady doktorského studijního programu chirurgie, 2012-dosud
 • Členství zkušební komise pro vykonání státních doktorských zkoušek doktorského studijního programu Chirurgie, 2012-dosud
 • Školitel doktoranda (MUDr. P. Vacek) ve vědním oboru Chirurgie, od 14.6.2013
 • Školitel doktoranda (MUDr. D. Bludovský) ve vědním oboru Chirurgie, od 2014Publikace

Monografie

 1. Smrčka M., Přibáň V. Vybrané kapitoly z neurochirurgie: 99 stran. ISBN 80-210-3788-1.
 2. Smrčka M., Přibáň V., Otevřel F., Gál R.: Patofyziologie mozkové ischemie. 66 stran, LF MU, Brno, 2007.
 3. Přibáň V. Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie. 238 stran. 2010, ISBN 978¬80-7387-401-8
 4. Přibáň V. Experimentální model arteriálního end-to-side bypassu. 20 stran. 2010, ISBN 978-80-86266-48-0

Kapitola v monografii

 1. Haruštiak, S., Kothaj, P., Vajó, J., Siman, J. (Eds) Princípy chirurgie II. Kapitola Chirurgická léčba mozkové ischemie. ISBN 978-80-8095-053-8.
 2. Ševčík, P (pořadatel): Intenzivní medicina. Třetí, přepracované a rozšířené vydání. Galén 2014. ISBN 978-80-7492-066-0

Články

 1. Stejskal, L., Lébl, M., Holis, M., Lopuchovský, S., Přibáň, V., Tolar, R.: Korový somatosenzorický evokovaný potenciál n. medianus dospělého clověka. Normativní hodnoty. Československá neurologie a neurochirurgie 1983 46 (6): 366-374
 2. Přibáň, V.: Pokroky v karotické endarterektomii-přehledný referát. Rozhledy v chirurgii 2000;79(1): 33-38
 3. Přibáň, V., Tesařík, R.: Karotická mikroendarterektomie ve stáří. Rozhledy v chirurgii 2002; 81(1): 30-33
 4. Přibáň, V., Bombic, M. Poznámky k technice everzní karotické endarterektomie. Rozhledy v chirurgii 2005; 84(9): 448- 451
 5. Přibáň, V., Toufar, P.: Poranění míchy způsobené migrujícím kirschnerovým drátem po osteosyntéze klavikuly: kazuistika. Rozhledy v chirurgii 2005; 84(7): 373-375
 6. Přibáň, V., Teplý, O. Penetrující kraniocerebrální poranění hřebem pneumatické pistole - kazuistika. Úrazová chirurgie 2006; 4:122-129
 7. Přibáň, V., Fiedler, J., Chlouba, V.: Okulární symptomy jako indikace karotické endarterektomie. Česká a Slovenská Oftalmologie 2006; 62(5): 354-359
 8. Přibáň, V., Bombic, M.: Impresivní zlomenina týlní supiny s lacerací mozku a poraněním sinus sagitalis superior-kazuistika. Rozhledy v chirurgii 2006; 85(11): 541-544
 9. Přibáň, V.: Microsurgical arterial end-to-side anastomosis - An experimental model Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae 2007; 80(3): 99-106
 10. Přibáň, V., Fiedler, J., Řehoušek, P., Štěrba, L., Štěpánkova, H., Křepelová, A.: Kombinovaná mikrochirurgická a endovaskulární terapie intramedulárního hemangioblastomu: Kazuistika. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 2007; 70(5): 580-583
 11. Přibáň, V., Fiedler, J., Baránková, L., Bombic, M., Štěrba, L: Komplementarita stentingu a endarterektomie karotid: Tříleté zkušenosti. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2008; 71(1): 75-80
 12. Přibáň, V., Řehoušek, P., Fiedler, J.: Postavení dekompresivní kraniektomie v chirurgické léčbě mozkových poranění - zhodnocení výsledků z období 2002-2004. Úrazová chirurgie 2008;16(2): 27-33
 13. Přibáň, V. Sugitův víceúčelový rám fixace hlavy v neurochirurgii - technická poznámka. Úrazová chirurgie 2009; 17(3): 78-80
 14. Přibáň, V., Smrčka, M. Současná terapie těžkých kraniocerebrálních poranění - souhrnný referát. Úrazová chirurgie 2009;17(3): 68-77
 15. Přibáň, V., Holý, M., Vonke, I.: Intrakraniální hematomy u warfarinizovaných pacientů - Kazuistiky a doporučení léčby. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2009; 72(6): 570-574
 16. Teplý, O., Fiedler, J., Přibáň, V.: Chirurgická léčba frontobazálních poranění s likvorovou píštělí. Úrazová chirurgie. 2010; 18(2): 37-41
 17. Přibáň, V., Fiedler, J: Bodné poranění míchy s projevy modifikovovaného Brown-Séquardova syndromu-kazuistika a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii 2010; 89(4): 220-222
 18. Přibáň, V., Teplý, O., Cihlář, R.: Augmentace dekompresivní kraniektomie obvazovou textilií COM 30 v terapii refrakterní nitrolební hypertenze-kazuistika. Rozhledy v chirurgii 2010; 89(9): 436-439
 19. Smrčka, M., Přibáň, V., Krištofová, S., Křen, Šprláková, A.: Schwannoma of the third ventricle - a case report. Asian Journal of Neurosurgery 2010; 5: 83-86
 20. Přibáň, V., Fiedler, J., Řehoušek, P., Bombic, M.: Bodná poranění míchy a míšních kořenů – Kasuistiky. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2010;73(5): 559-562
 21. Přibáň, V., Fiedler, J., Chlouba, V., Mokráček, A., Setina, M.: Simultánní karotická endarterektomie a koronární revaskularizace: indikace a výsledky. Rozhledy v chirurgii 2011, 90(1): 67-72
 22. Sokol, D., Fiedler, J., Chlouba, V., Bombic, M., Přibáň, V.: Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis under local anaesthesia. Acta Neurochirurgica 2011; 153(2): 363-369
 23. Fiedler, J., Přibáň, V., Bombic, M.: Peroperační kontrola funkce extra- intrakraniálního bypassu ultrazvukovými metodami. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2011; 74(1): 62-66
 24. Fiedler, J., Přibáň, V., Škoda, O., Schenk, I., Schenková, V., Poláková, S.: Cognitive outcome after EC-IC bypass surgery in hemodynamic cerebral ischemia. Acta Neurochirurgica 2011;153(6): 1303-1311
 25. Přibáň, V., Choc, M., Mraček, J., Runt, V., Fiedler, J., Duras, P. Současná mikrochirurgická a neurointervenční terapie mozkových aneuryzmat. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(11): 588-595
 26. Mraček, J., Mork, J., Štěpánek, D., Holečková, I., Hommerova, J., Ferda, J., Přibáň,.V.: Urgent Extracranial-Intracranial Bypass in the Treatment of Acute Hemodynamic Ischemic Stroke: Case Report. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013; 74(5): 325-331
 27. Přibáň, V., Mraček, J., Runt, V., Šlauf, F. Distální fuziformní aneuryzma arteria temporalis anterior - kazuistika a přehled literatury. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2013; 76(6): 732-735
 28. Hommerová, J., Holubec, L jr., Mukensnabl, P., Přibáň, V., Mraček, J. Mnohočetné extraneurální metastázy anaplastického astrocytomu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2013; 76(6): 745-750
 29. Přibáň, V., Holečková, I., Mraček, J., Runt, V., Štěpánek, D., Šlauf, F. Selhání peroperační ICG videoangiografie při detekci uzávěru mozkového aneuryzmatu klipem – kazuistika a přehled literatury. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2013; 76(6): 773-778
 30. Přibáň, V., Holečková, I., Mraček, J., Valeš, J., Fiedler J.Současné technické možnosti zvýšení peroperační bezpečnosti při mikrochirurgii mozkových aneuryzmat - souhrnný referát. Rozhledy v chirurgii 2013; 92(9): 481-487.
 31. Štěpánek, D., Žídek, S., Bludovský, D., Choc, M., Přibáň, V., Holečková, I. Predikce pooperačního stavu u spondylogenní cervikální myelopatie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110 (1): 39-46
 32. Štěpánek D, Bludovský D, Choc M, Žídek S, Holečková I, Přibáň V. Naše zkušenosti s mobilní náhradou krčního disku Mobi-C.Výsledky studie s intervalem sledování pět let. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110(3): 343-348.
 33. Přibáň, V., Fiedler, J., Mraček, J., Štěpánek, D. Kvantitativní měření krevního průtoku magistrálních tepen při operacích mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110 (1): 70-76
 34. Bludovský, D., Štěpánek, D., Žídek, S., Choc, M., Hes, O., Kastner, J., Přibáň, V. Intraspinální juxtaartikulární cysty bederní páteře. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110 (1): 82-87
 35. Ferda, J., Baxa, J., Mírka, H., Mraček, J., Přibáň, V.: Zátěžová perfuzní výpočetní tomografie mozku s podáním acetazolamidu. Ces Radiol 2013; 67(3): 181-187
 36. Polívka, J., Polívka J jr., Rohan V., Přibáň V. Oligodendrogliomy ? nadešel čas pro personalizovanou medicínu? Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110 (4): 428-434.
 37. Mraček, J, Runt, V., Duras, P., Přibáň, V. Blister aneuryzma arteria carotis interna –  kazuistika a přehled literatury. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110 (3): 373-379.
 38. Vacek, P., Štěpánek, D., Přibáň V. Využití elektromagnetické navigace při léčbě hydrocefalu a arachnoidálních cyst u dětí do jednoho roku věku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110(6):741-746.
 39. Holečková, I., Valeš, J., Štěpánek, D., Hasman, D., Mraček, J., Lavička, P., Smažinková, A., Přibáň, V. Kombinace sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálů zvyšuje senzitivitu průkazu smrti mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110(6):698-703
 40. Mork, J., Štěpánek, D., Runt, V., Hommerová, J., Přibáň V. Raritní použití dekompresivní hemikraniektomie u nemocného s abscesem mozku – kazuistika. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2014; 77/110(6):765-767.
 41. Complications of cranioplasty using a bone flap sterilised by autoclaving following decompressive craniectomy. Acta Neurochirurgica: Volume 157, Issue 3 (2015), Page 501-506