Novinky

Uvedení skript Neurochirurgie proběhlo v knihovně Lékařské fakulty UK v Plzni

Dne 20.9.2012 byla v knihovně Střediska vědeckých informací Lékařské fakulty UK v Plzni představena nová učebnice plzeňských autorů stručného, ale věcného názvu „Neurochirurgie“. Autorský kolektiv pracovníků Neurochirurgického oddělení FN a LF UK v Plzni, multidisciplinární tým, který zahrnuje i intenzivistu a klinického neurofyziologa, pod edičním vedením MUDr. Luďka Navrátila přináší systematicky a přehledně uspořádané informace o oboru neurochirurgie v rozsahu, který je potřebný pro studenty všeobecného lékařství. Titul byl přijat jako učební text pro celou Karlovu Univerzitu v Praze a je distribuován v síti nakladatelství Karolinum.

 

Uvedení titulu se kromě autorů zúčastnili jako čestní hosté současný primář MUDr. Vladimír Přibáň, PhD, předchozí přednostové MUDr. Milan Choc, CSc a prof.MUDr. Zdeněk Mraček, zástupci knihovny SVI LF UK, pracovníci Neurochirurgického oddělení FN i zástupci studentů naší fakulty.

 

Studijní text shrnuje současné poznatky z obecné patofyziologie chirurgicky řešitelných stavů nervového systému, uvádí indikační kritéria a možnosti chirurgické léčby postižení centrálního a periferního nervového systému.
          

V úvodní obecné části je popsána obecná symptomatika lézí centrálního a periferního nervového systému a klinické vyšetřovací postupy v neurochirurgii. Na kapitolu klinického vyšetření navazuje přehled současných zobrazovacích vyšetření a laboratorních funkčních vyšetření nervového systému. Podrobněji je rozebrána patofyziologie nitrolebeční hypertenze a mozkového edému. Následně jsou zařazeny kapitoly o neurointenzivní perioperační péči o neurochirurgické pacienty a neuroanestezii. Další oddíl informuje o neurochirurgickém instrumentáriu a o typech neurochirurgických operací.

Speciální část je logicky rozčleněna do kapitol o vrozených a vývojových vadách CNS, neurotraumatologii, cévní neurochirurgii, neuroonkologii a zánětlivých neurochirurgických onemocněních. Kapitola o funkční neurochirurgii uvádí současné možnosti chirurgické léčby epilepsie, bolesti, spasticity a pohybových poruch. Spondyloneurochirurgická problematika je popsána v kapitolách o degenerativních onemocněních páteře, nádorových onemocněních a traumatech páteře a míchy. Oddíl speciální neurochirurgie uzavírá kapitola o onemocněních a traumatech periferních nervů.

 

Učebnice je logicky členěna, doplněna řadou obrázků, schémat a tabulek. Na konci je zařazen podrobný rejstřík.

 

Nový učební text je doplněním studijních materiálů a důležitým zdrojem pro studium neurochirurgie, která je součástí Státní závěrečné zkoušky z chirurgie LF UK v Plzni.